Všeobecný popis nádrží KKL

Úvod

Nádrže KKL slouží ke skladování kapalin se širokou použitelností v oblastech průmyslu, zemědělství, ČOV. Slouží nejen ke skladování kapalin, ale také ke skladování kukuřice, cementu, pilin apod.


Všeobecný popis

Nádrže KKL jsou provedeny jako šroubované nadzemní ocelové nádrže z jednotlivých typových prvků. Odběratelům předkládáme projekční návrhový podklad, který vychází z konkrétního požadavku na užitný obsah nádrže, skladované médium a respektuje další podmínky stavby. Nádrže jsou zhotoveny s konečnou povrchovou ochranou plášťových plechů odolávající danému médiu.


Plášťové plechy

Jsou vyrobeny z plechu podle EN 10326 jakosti S350GD Z 450. Jednotlivé tloušťky plechů a typ děrování jsou navrženy v souladu s platnými normami EN 1993-4-2, předpisy a standardy řady EC 1990, EC 1991, EC 1993.


Povrchová úprava plechů pláště

Povrchová úprava se řídí podle skladovaného média a zaručuje vysokou odolnost.


Obvodové výztuhy pláště

Plášť nádrže je dole a nahoře olemován obvodovými výztuhami, případně tvarovými segmenty zakruženými na průměr nádrže. Podle statického výsledku je plášť nádrže vyztužen ještě dalšími výztužnými prstenci. Obvodové prvky jsou zhotoveny z oceli S235, případně S 355 a jsou povrchově upraveny podle skladovaného média.


Spojovací materiál

Pro spojování plechů pláště se používají speciální šrouby v jakosti nejméně 8.8 s povrchovou ochranou žárovým zinkováním. Hlava šroubu je uvnitř nádrže a je poplastována. Mechanické vlastnosti šroubu jsou testovány akreditovanou zkušebnou. Pro ostatní díly nádrže jsou využívány pozinkované šroubové spoje o minimální jakosti 8.8.


Těsnicí tmel

Při stavbě nádrže jsou spojovaná místa zajišťující těsnost plechů pláště, místa napojení hrdel a vstupu vytmelena kvalitním, trvale pružným certifikovaným tmelem, standardně od firem DOW CORNING, SIKA. Postup nanášení tmele je stanoven v montážním předpise dodavatele nádrže.


Kotvení nádrže

Nádrž je k základovému betonu ukotvena pomocí kotevních úhelníků chemickými hmoždinkami M16.

Nádrže mohou být také kotveny startovacím segmentem, který dodává a ustavuje dodavatel nádrže před vlastní betonáží dna vodu nepropouštějícím betonem do připraveného armování.


Střecha nádrže

Střecha nádrže KKL je nejčastěji zhotovena jako samonosná konstrukce nebo konstrukce se sloupy o spádu minimálně 2 % od středu k okraji nádrže. Ocelová nosná konstrukce střechy je dimenzována podle zatížení sněhu konkrétního místa stavby v souladu s předpisy. Vlastní střešní krytina je vytvořena z profilovaných plechů, které jsou upraveny do tvaru nádrže. Všechny konstrukční prvky střechy jsou povrchově chráněny žárovým zinkováním a střešní krytina má povrchovou ochranu Aluzinkem.

V některých případech se nádrže osazují samonosnou membránovou střechou se spádem do středu nádrže, odkud je vyveden odvod dešťové vody z plochy střechy. Tato střecha je vyrobena ze šroubovaných střešních plechů, které jsou tmeleny podobně jako plášť nádrže.

Nádrže mohou být osazeny konickou střechou se sklonem 18°. Tato střecha je převážně samonosná. Podle průměru je vyztužena nosníky. Plechy střechy jsou povrchově chráněny stejně jako plášťové plechy a montují se stejným způsobem jako plášťové plechy. Střecha může být, podle požadavků zákazníka, osazena zábradlím, případně středovou plošinou se schody.


Dno nádrže

Dno nádrže je ve většině případů tvořeno betonovým vodu nepropouštějícím základem. Dodávka betonového dna není předmětem dodávky výrobce nádrže.

Dno lze alternativně vybavit PVC fólií, která se utěsní na plášť nádrže ve spodní řadě plechů. Fólie se určují podle odolnosti na skladované médium a lze je instalovat na celý plášť nádrže. Další alternativou dna nádrže je ocelové dno. Ocelové dno má stejnou povrchovou úpravu jako plášť, včetně šroubových spojů.


Montáž nádrže

Montáž nádrží KKL se provádí v souladu s předanou výkresovou dokumentací dodavatele a podle montážní dokumentace poskytované montážní skupině, která je odpovědná za dodržování technologického postupu montáže nádrží KKL, pokynů v montážní dokumentaci, a zejména obecných pokynů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, i s ohledem na specifika místních požadavků jednotlivých staveb stanovených odběratelem.


Kontrola a péče

Kontrola stavu nádrže bude stanovena v příslušných provozních předpisech odběratele v souladu s obecnými požadavky.


Stavba základu pro nádrž KKL

Stavbu základu neprovádí společnost Kohimex, spol. s r.o. Pro provedení konečné stavební dokumentace odborným inženýrem poskytuje dodavatel nádrže vstupní podkladovou dokumentaci.